Završna konferencija URBAN PLANNING 4 CITIZENS održana 11.12. u Zagrebu

Udruga DEŠA – Dubrovnik je tijekom ove godine provodila projekt „Urban Planning 4 Citizens“ , u partnerstvu s Institutom za GIS, Gradom Dubrovnikom, odjelom za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Općinom Jakovlje i Zavodom CEKTRA iz Slovenije. Na jed¬nostavan i inovativan način približili smo pojam prostornog planiranja i uspostavili komunikaciju između javnosti, organizacija civilnog društva (OCD) i jedinica lokalne samouprave (JLS). Iako mehanizmi javnog sudjelovanja postoje, participacija javnosti je nedovoljna i nepravodobna, što proizlazi iz nedovoljno razvijene svijesti o važnosti prostornog planiranja za kvalitetu života, nepoznavanju mehanizama zahtijevanja svojih prava te nepristupačnosti i nerazumi¬jevanju prostornih planova.

Prostorno planiranje kao interdisciplinarna djelatnost je institu¬cionalni i tehnički oblik za upravljanje prostornom dimenzijom održivosti, kojom se na temelju procjene razvojnih mogućnosti u okvi¬ru zadržavanja osobnosti prostora, zahtjeva zaštita prostora i očuvanja kakvoće okoliša, određuju namjene prostora/površina, uvjeti za razvoj djelatnosti i njihov razmještaj u prostoru, uvjeti za poboljšanje i urbanu obnovu izgrađenih područja te uvjeti za ostvarivanje planiranih zahvata u prostoru.

Dokumentima prostornog uređenja određuje se optimalan raspored ljudi, dobara i djelatnosti na teritoriju radi njihove optimalne upotrebe. Izrađuju se na temelju najrazličitijih pokazatelja, indikatora i informacija vezanih za određenu razinu administrativne jedinice. Geografski informacijski sustav (GIS) kao skup podataka, tehnologija i teorija koji sve informacije s prostornom komponentom stavljaju u jedinstveni kontekst, te stvaraju međusobno uzročno posljedične veze među objektima i pojavama u prostoru, najbolji je alat za upravljanje podacima u svrhu prostornog planiranja. Ne samo da olakšava donošenje odluka u procesima izrade prostornih planova, već se može koristiti i u svrhe osiguravanja pristupa javnosti, na vrlo jasan način. Sudjelovanje javnosti je temeljno načelo održivog razvoja, te je nužno kako bi se pomirili zahtjevi gospodarskog razvoja sa zaštitom okoliša i socijalnim zahtjevima, a u svrhu donošenja prihvatljivih odluka za sve strane.

Kako su OCD-i prepoznati kao “posrednici” između javnosti i lokalne vlasti, projekt smo fokusirali na informiranje i izobrazbu OCD-a o ulozi i važnosti prostornog planiranja te njihovim pravima i mogućnostima ostvarenja istih, kako bi ta znanja mogli prenositi svojim članovima i korisnicima.

Završna konferenciju projekta „Urban Planning 4 Citizens“ organizirana je u petak, 11.12.2015. u Hotelu Panorama, Zagreb, na kojoj su predstavljeni rezultati projekta. S ponosom smo predstavili Urban planning portal – interaktivni i edukativni GIS portal koji će omogućiti bolju komunikaciju lokalnih vlasti, organizacija civilnog društva i građana u oblasti prostornog planiranja.

Na konferenciji je sudjelovalo 40 tak građana, predstavnika institucija i organizacija civilnog društva koji su svojim aktivnim sudjelovanjem doprinijeli uspješnosti rasprave i donosenim zaključcima. Projektni partneri su potpisali i Sporazum o suradnji kojemu su se priključile i ostale organizacije civilnog društva sa područja cijele Hrvatske. Postoje mnogi potencijali za razvoj sličnih projekata u budućnosti, na čemu su se svi sudionici obvezali raditi.

Projekt financira Europska unija u okviru IPA I. komponente – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija, a sufinancira Ured za udruge Vlade RH, kroz poziv IPA 2011 Osnaživanje uloge organizacija civilnog društva u jačanju transparentnosti i dobrog upravljanja u državnoj upravi RH.

Srdačan pozdrav

UP4C tim

.EU UP4C (1) EU UP4C (2) EU UP4C (3) EU UP4C (4) EU UP4C (5)