DEŠA Dubrovnik je 11. lipnja organizirala 2. sastanak Radne skupine za izradu nacrta Strategije zaštite i borbe protiv nasilja u obitelji Grada Dubrovnika.

Strategiju zaštite i borbe protiv nasilja u obitelji Grada Dubrovnika izrađuju u partnerstvu udruga DEŠA Dubrovnik i Grad Dubrovnika, pod mentorstvom dr.sc. Nikoline Hazdovac Bajić i M.Phil.,mag.pol. Ane Budimir.

Usvajanjem ovog dokumenta, Grad Dubrovnik postaje treći grad u Republici Hrvatskoj koji donosi Strategiju borbe protiv nasilja u obitelji te time na svome području direktno utječe na implementaciju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te nacionalnih dokumenata koje je Republika Hrvatska donijela te se obvezala provesti.

Strategija je u završnoj fazi izrade te se radujemo što će se ovim dokumentom unaprijediti sustav podrške žrtvama nasilja u obitelji na području grada Dubrovnika.