Prava žrtve kaznenog djela prema čl. 43 Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08,
76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 126/19,
130/20, 80/22, 36/24)

 1. pravo na lako dostupan, povjerljiv i besplatan pristup službama za potporu
  žrtvama kaznenih djela, odmah nakon počinjenja kaznenog djela i onoliko dugo
  koliko je potrebno,
 2. pravo na djelotvornu psihološku i drugu stručnu pomoć i potporu tijela,
  organizacije ili ustanove za pomoć žrtvama kaznenih djela u skladu sa zakonom,
 3. pravo na zaštitu od zastrašivanja i odmazde,
 4. pravo na zaštitu dostojanstva tijekom ispitivanja žrtve kao svjedoka
 5. pravo da bude saslušana bez neopravdane odgode nakon podnošenja kaznene
  prijave te da se daljnja saslušanja provode samo u mjeri u kojoj je to nužno za
  potrebe kaznenog postupka,
 6. pravo na pratnju osobe od povjerenja, po njezinu izboru (članak 202. stavak
 7. točka 38. ovoga Zakona), pri poduzimanju svih radnji u kojima sudjeluje, od
  prijave žrtve do pravomoćnog okončanja kaznenog postupka,
 8. pravo da se medicinski zahvati prema žrtvi poduzimaju u najmanjoj mjeri i samo
  ako su krajnje nužni za potrebe kaznenog postupka,
 9. pravo podnijeti prijedlog za progon i privatnu tužbu sukladno odredbama
  Kaznenog zakona, pravo sudjelovati u kaznenom postupku kao oštećenik, pravo
  biti obaviještena o odbacivanju kaznene prijave (članak 206. stavak 3. ovoga
  Zakona) i odustajanju državnog odvjetnika od kaznenog progona te pravo
  preuzeti kazneni progon umjesto državnog odvjetnika,
 10. pravo na obavijest od državnog odvjetnika o poduzetim radnjama povodom
  njezine prijave i podnošenje pritužbe višem državnom odvjetniku
 11. pravo na tajnost podataka čijim bi se otkrivanjem mogla ugroziti njezina sigurnost
  ili sigurnost žrtvi bliskih osoba,
 12. pravo da bez nepotrebne odgode bude obaviještena o puštanju uhićenika na
  slobodu, ukidanju pritvora ili istražnog zatvora, bijegu okrivljenika i otpuštanju
  osuđenika s izdržavanja kazne zatvora te mjerama koje su poduzete radi njezine
  zaštite, osim u slučaju odricanja žrtve od navedenog prava,
 13. pravo da bude obaviještena o svakoj odluci kojom se pravomoćno okončava
  kazneni postupak, osim u slučaju odricanja žrtve od navedenog prava,
 14. pravo predložiti da bude ispitana putem audio-video uređaja, osim ako žrtva
  zahtijeva da bude nazočna u sudnici tijekom davanja iskaza
 15. druga prava propisana zakonom.

Sud, državno odvjetništvo, istražitelj i policija će izjavu žrtve o tome želi li koristiti
navedena prava unijeti u pouku o pravima ili zapisnik te će poučiti žrtvu da tu izjavu može
uvijek tijekom postupka izmijeniti.


Prema Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 143/13, 98/19) ako se osoba nema
sposobnosti sama zastupati, ima pravo na besplatnu pravnu pomoć. Naravno, ako ukupni
prihodi podnositelja i članova kućanstva mjesečno ne prelaze po članu kućanstva iznos
proračunske osnovice kao i ako ukupna vrijednost imovine u vlasništvu podnositelja i
članova kućanstva ne prelazi iznos od 60 proračunskih osnovica.
Osoba koja se nema sposobnosti sama zastupati je osoba koja nema potrebna znanja
iz pravne struke da bi se u postupku zalagala za zastupanje svojih interesa.