Obvezno savjetovanje:
Obvezno savjetovanje je oblik pomoći članovima obitelji da donesu sporazumne odluke
o obiteljskim odnosima vodeći posebnu brigu o zaštiti obiteljskih odnosa u kojima sudjeluje
dijete te o pravnim posljedicama nepostizanja sporazuma i pokretanju sudskih postupaka
u kojima se odlučuje o osobnim pravima djeteta. Provodi ga stručni tim područnog ureda
Hrvatskog zavoda za socijalni rad, nadležnog prema mjestu djetetova prebivališta odnosno
boravišta ili prema mjestu zadnjeg zajedničkog prebivališta, odnosno boravišta bračnih
ili izvanbračnih drugova.


Obvezno savjetovanje provodi se:
prije razvoda braka u kojem postoje zajednička maloljetna djeca
prije okretanja ostalih sudskih postupaka o ostvarivanju roditeljske skrbi i osobnih
odnosa s djetetom


Obvezno savjetovanje prije razvoda braka
Bračni drugovi koji imaju zajedničko maloljetno dijete dužni su prije pokretanja sudskog
postupka radi razvoda braka sudjelovati u obveznom savjetovanju. Ako se bračni drugovi
koji imaju zajedničko maloljetno dijete namjeravaju razvesti na temelju sporazuma,
dužni su sastaviti plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi. Ako ne sastave plan o zajedničkoj
roditeljskoj skrbi do okončanja obveznog savjetovanja, bračni drugovi su dužni pristupiti
prvom sastanku obiteljske medijacije, osim u slučajevima:

 1. kada prema procjeni stručnog tima centra za socijalnu skrb ili obiteljskog
  medijatora zbog nasilja u obitelji nije moguće ravnopravno sudjelovanje
  bračnih drugova u postupku medijacije
 2. ako su jedan ili oba bračna druga lišeni poslovne sposobnosti, a nisu u stanju
  shvatiti značenje i pravne posljedice postupka ni uz stručnu pomoć
 3. ako su jedan ili oba bračna druga nesposobni za rasuđivanje i
 4. ako bračni drug ima nepoznato prebivalište i boravište.
 5. Bračni drug koji ne pristupi prvom sastanku obiteljske medijacije, ne može
  podnijeti tužbu radi razvoda braka.

Obvezno savjetovanje u drugim postupcima
Roditelji i drugi članovi obitelji dužni su pokrenuti i sudjelovati u obveznom savjetovanju
prije pokretanja sudskih postupaka u kojima se odlučuje o:

 1. medicinskim postupcima na djetetu
 2. obrazovanju djeteta
 3. odobravanju plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ili sporazuma o ostvarivanju
  osobnih odnosa s djetetom
 4. ostvarivanju samostalne roditeljske skrbi
 5. zastupanju djeteta u vezi s njegovim bitnim osobnim pravima (promjena djetetova
  osobnog imena, promjena prebivališta, odnosno boravišta djeteta te izbor ili
  promjenu vjerske pripadnosti) i ostvarivanju osobnih odnosa s djetetu bliskim
  osobama, izvanrednim medicinskim postupcima, liječenju te izboru škole
 6. ostvarivanju prava na informacije o bitnim okolnostima vezanim uz osobna
  prava djeteta
 7. ostvarivanju, ograničavanju ili zabrani ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom.