Nakon što se iskoristi mjera stambenog zbrinjavanja preko Ministarstva, osoba može
aplicirati na stambeno zbrinjavanje preko Grada Dubrovnika.

Grad Dubrovnik prepoznaje potrebu stambenog zbrinjavanja žrtava nasilja u obitelji.
Putem ovoga Vodiča predstavljamo vam čl. 10 Odluke o najmu stanova u vlasništvu
Grada Dubrovnika (2023).
Prema tom članku žrtve nasilja u obitelji su prepoznate kao mogući korisnici najma
gradskog stana.

Grad Dubrovnik može izvan liste reda prvenstva dati u najam gradski stan i osobama koje
imaju status žrtve nasilja u obitelji, ako ispunjavaju određene uvjete:

 1. da imaju prebivalište na području grada Dubrovnika (najmanje 7 godina
  neprekidno do podnošenja zahtjeva ili 15 godina s prekidima), što se dokazuje
  uvjerenjem o prebivalištu nadležne službe Policijske uprave,
 2. da imaju pravomoćnu sudsku presudu o počinjenom nasilju u obitelji prema
  podnositelju zahtjeva (od pravomoćnosti presude ne smije proći više od 5
  godina),
 3. nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan na
  području Republike Hrvatske, što se dokazuje potvrdom zemljišno – knjižnog
  odjela nadležnog Općinskog suda da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog
  domaćinstva nisu evidentirani kao vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće ili stana,
  te ovjerenom javnobilježničkom izjavom, danom pod moralnom i kaznenom
  odgovornošću, da na području Republike Hrvatske nemaju drugu useljivu
  obiteljsku kuću ili stan,
 4. da nemaju dovoljno sredstava za osiguranje odgovarajuće stambene jedinice
  nužne za stanovanje, a istu ne mogu ostvariti svojim radom, dohotkom od
  imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način, odnosno kada ukupni
  dohodak i ukupni primici podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegova
  kućanstva mjesečno ne prelaze po članu kućanstva iznos od jedne proračunske
  osnovice, pri čemu daju izjavu kojom ovlašćuju Grad Dubrovnik da provjeri,
  obradi, čuva i koristi podatke o ostvarenim dohodcima i primicima podnositelja
  zahtjeva i članova obitelji,
 5. da su iskoristile pravo na stambeno zbrinjavanje putem nadležnog državnog
  ureda za stambeno zbrinjavanje, što se dokazuje potvrdom Središnjeg državnog
  ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje,
 6. da imaju preporuku nadležnog upravnog odjela Grada Dubrovnika za socijalnu
  skrb i preporuku nadležnog Područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad
  o potrebi stambenog zbrinjavanja žrtve nasilja u obitelji.

Osobe koje imaju status žrtve nasilja u obitelji u stanu danom im u najam imaju
obvezu živjeti u kontinuitetu te o svakoj promjeni moraju obavijestiti najmodavca i
ukoliko više ne udovoljavaju ovim kriterijima gube pravo najma.


O davanju gradskog stana u najam odlučuje Gradsko vijeće na prijedlog povjerenstva,
a po prethodnoj inicijativi upravnog odjela Grada Dubrovnika za socijalnu skrb i preporuku
nadležnog Područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad o potrebi stambenog
zbrinjavanja žrtve nasilja u obitelji.


S osobama koje ostvare pravo na najam stana na osnovi ovog članka zaključuje se
ugovor o najmu stana na određeno vrijeme sa slobodno ugovorenom najamninom sukladno
odredbama ove Odluke i zaključku Gradskog vijeća, u trajanju do najviše 5 godina.


Dodatno o Odluci o najmu stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika (2023) možete
pronaći na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika.